karadi mama varugirar- கரடி மாமா வருகிறார்

Karadi Mama Tamil Lyrics

கரடி மாமா வருகிறார்
கண்ணா இங்கே ஓடி வா

குட்டிக்கரணம் போடுறார்
குதித்து குதித்து நடக்கிறார்

கோலைத் தோளில் வைக்கிறார்
குனிந்து நிமிர்ந்து பார்க்கிறார்

கரடி வித்தை பார்க்கவே
காசு பத்து கொடுக்கலாம்

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *