Aathichudi Full Song Lyrics – ஆத்திச்சூடி

ஆத்திச்சூடி – Aathichudi Full Rhymes in Tamil and English

Tamil Lyrics

1. அறம் செய விரும்பு
2. ஆறுவது சினம்
3. இயல்வது கரவேல்
4. ஈவது விலக்கேல்
5. உடையது விளம்பேல்
6. ஊக்கமது கைவிடேல்
7. எண் எழுத்து இகழேல்
8. ஏற்பது இகழ்ச்சி
9. ஐயம் இட்டு உண்
10. ஒப்புரவு ஒழுகு
11. ஓதுவது ஒழியேல்
12. ஔவியம் பேசேல்

13. அஃகம் சுருக்கேல்
14. கண்டொன்று சொல்லேல்
15. ஙப் போல் வளை
16. சனி நீராடு
17. ஞயம்பட உரை
18. இடம்பட வீடு எடேல்
19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு
20. தந்தை தாய்ப் பேண்
21. நன்றி மறவேல்
22. பருவத்தே பயிர் செய்
23. மண் பறித்து உண்ணேல்
24. இயல்பு அலாதன செய்யேல்
25. அரவம் ஆட்டேல்
26. இலவம் பஞ்சில் துயில்
27. வஞ்சகம் பேசேல்
28. அழகு அலாதன செய்யேல்
29. இளமையில் கல்
30. அறனை மறவேல்
31. அனந்தல் ஆடேல்

32. கடிவது மற
33. காப்பது விரதம்
34. கிழமைப்பட வாழ்
35. கீழ்மை அகற்று
36. குணமது கைவிடேல்
37. கூடிப் பிரியேல்
38. கெடுப்பது ஒழி
39. கேள்வி முயல்
40. கைவினை கரவேல்
41. கொள்ளை விரும்பேல்
42. கோதாட்டு ஒழி
43. கௌவை அகற்று

44. சக்கர நெறி நில்
45. சான்றோர் இனத்து இரு
46. சித்திரம் பேசேல்
47. சீர்மை மறவேல்
48. சுளிக்கச் சொல்லேல்
49. சூது விரும்பேல்
50. செய்வன திருந்தச் செய்
51. சேரிடம் அறிந்து சேர்
52. சையெனத் திரியேல்
53. சொற் சோர்வு படேல்
54. சோம்பித் திரியேல்

55. தக்கோன் எனத் திரி
56. தானமது விரும்பு
57. திருமாலுக்கு அடிமை செய்
58. தீவினை அகற்று
59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்
60. தூக்கி வினை செய்
61. தெய்வம் இகழேல்
62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்
63. தையல் சொல் கேளேல்
64. தொன்மை மறவேல்
65. தோற்பன தொடரேல்

66. நன்மை கடைப்பிடி
67. நாடு ஒப்பன செய்
68. நிலையில் பிரியேல்
69. நீர் விளையாடேல்
70. நுண்மை நுகரேல்
71. நூல் பல கல்
72. நெற்பயிர் விளைவு செய்
73. நேர்பட ஒழுகு
74. நைவினை நணுகேல்
75. நொய்ய உரையேல்
76. நோய்க்கு இடம் கொடேல்

77. பழிப்பன பகரேல்
78. பாம்பொடு பழகேல்
79. பிழைபடச் சொல்லேல்
80. பீடு பெற நில்
81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ்
82. பூமி திருத்தி உண்
83. பெரியாரைத் துணைக் கொள்
84. பேதைமை அகற்று
85. பையலோடு இணங்கேல்
86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ்
87. போர்த் தொழில் புரியேல்

88. மனம் தடுமாறேல்
89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல்
90. மிகைபடச் சொல்லேல்
91. மீதூண் விரும்பேல்
92. முனைமுகத்து நில்லேல்
93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல்
94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர்
95. மேன்மக்கள் சொல் கேள்
96. மை விழியார் மனை அகல்
97. மொழிவது அற மொழி
98. மோகத்தை முனி

99. வல்லமை பேசேல்.
100. வாது முற்கூறேல்
101. வித்தை விரும்பு
102. வீடு பெற நில்
103. உத்தமனாய் இரு
104. ஊருடன் கூடி வாழ்
105. வெட்டெனப் பேசேல்
106. வேண்டி வினை செயேல்
107. வைகறைத் துயில் எழு
108. ஒன்னாரைத் தேறேல்
109. ஓரம் சொல்லேல்

Aathichudi in English:

1. aRam seya virumbu
2. ARuvathu sinam
3. iyalvathu KaravEl
4. Ivathu vilakkEl
5. uDaiyathu viLambEl
6. Ukkamathu kaiviDEl
7. eN ezhutthu igazhEl
8. ERpathu igazhchchi
9. aiyam iTTu uN
10. Oppuravu ozhugu
11. Othuvathu Ozhiyel
12. auviyam pEsEl
13. aHkam surukkEl
14. KaNDonRu sollEl
15. ~gap POl vaLai
16. sani ~nIraaDu
17. ~jayampaDa urai
18. iDampaDa veeDu eDEl
19. iNakkam aRi~nthu iNa~ggu
20. ta~nthai taay PEN
21. ~nanRi MaravEl
22. ParuvaththE Payir sey
23. MaN PaRitthu uNNEl
24. iyalbu alaathana seyyEl
25. aravam ATTEl
26. Ilavam Pa~jcil tuyil
27. va~jsagam PEsEl
28. azhagu alaathana seyyEl
29. iLamaiyil Kal
30. aranai MaRavEl
31. ana~nthal ADEl
32. KaDivathu maRa
33. Kaappathu viratham
34. KizhamaippaDa vaazh
35. KIzhmai agaRRu
36. guNamathu KaiviDEl
37. KooDip PiriyEl
38. KeDuppathu ozhi
39. KELvi Muyal
40. Kaivinai KaravEl
41. KoLLai virumbEl
42. KOdhaTTu ozhi
43. Kauvai agaRRu
44. sakkara ~neRi ~nil
45. saanROr inatthu iru
46. siththiram PEsEl
47. sIrmai MaRavEl
48. suLikka sollEl
49. soodhu virumbEl
50. seyvana tiru~ndhach sey
51. sEriDam aRi~nthu sEr
52. saiyenath tiriyEl
53. soR sOrvu PaDEl
54. sOmbit tiriyEl
55. takkOn enat tiri
56. taanamadhu virumbu
57. tirumaalukku aDimai sey
58. tIvinai agaRRu
59. tunbathiRku iDam KoDEl
60. tookki vinai sey
61. teyvam igazhEl
62. tEsatthODu oTTi vaazh
63. taiyal sol KELEl
64. tonmai MaRavEl
65. tORpana toDarEl
66. nanmai KaDaippiDi
67. naaDu oppana sey
68. nilaiyil PiriyEl
69. nIr viLaiyaaDEl
70. nuNmai ~nugarEl
71. nool pala Kal
72. neRpayir viLaivu sey
73. nErpaDa ozhugu
74. naivinai ~nuNugEl
75. noyya uraiyEl
76. nOykku iDam KoDEl
77. Pazhippana PagarEl
78. PaambODu PazhagEl
79. PizhaipaDach sollEl
80. PeeDu PeRa ~nil
81. Pugazh~ndhaaraip PORRi vaazh
82. Boomi tirutthi uN
83. Periyaarai tunaik KoL
84. PEthaimai agaRRu
85. PaiyalODu iNa~ggEl
86. PoruLthanaip PORRi vazh
87. POrth tozhil PuriyEl
88. Manam taDumaaREl
89. MaaRRaanukku iDam KoDEl
90. MigaipaDach sollEl
91. mIthooN virumbEl
92. Munaimugaththu ~nillEl
93. MoorkkarODu iNa~ggEl
94. Melli ~nallaaL tOLsEr
95. MEnmakkaL sol kEL
96. Mai vizhiyor Manai agal
97. Mozhivathu aRa Mozhi
98. MOgaththai Muni
99. vallamai PEsEl
100.vaathu muRkoorEl
101.viththai virumbu
102.veeDu Pera ~nil
103.uththamanaay iru
104.UruDan kooDi vaazh
105.veTTenap PEsEl
106.vENDi vinai seyEl
107.vaigaRait tuyil Ezhu
108.Onnaarai tEREl
109.Oram sollEl

Aathichudi Video:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *