PoshamPa Bhai PoshamPa

Lyrics in English

Posham Pa Bhai Posham Pa
Dakuo ne kya kiya?
100 rupay ki ghadi churayi
Ab to jail mai jana padega
Jail ka khana khana padega
Jail ka paani peena padega
Ab to Jail mai jana padega

Lyrics in Hindi

पोशम पा भाई पोशम पा
डाकूओं ने क्या किया ?
सौ रुपये की घड़ी चुराई
अब तो जेल में जाना पड़ेगा
जेल का खाना खाना पड़ेगा
जेल का पानी पीना पड़ेगा
अब तो जेल में जाना पड़ेगा

Video