பட்டு பட்டாம் பூச்சி- Pattu Pattampoochi Rhyme Lyrics in Tamil பட்டு பட்டாம் பூச்சி பட்டு கட்டி போச்சு வட்டம் இட்டு பூவை வந்து தொட்டு போச்சு எட்டி பிடிக்க சென்றேன் என்னை தப்பி போச்சு எட்ட