ஆத்திச்சூடி – Aathichudi Full Rhymes in Tamil and English Tamil Lyrics 1. அறம் செய விரும்பு 2. ஆறுவது சினம் 3. இயல்வது கரவேல் 4. ஈவது விலக்கேல் 5. உடையது விளம்பேல் 6.